Se alla

Trygghet

Du ska kunna känna dig trygg i Kumla.

Trygghet är både att slippa rädslan över att eventuellt utsättas för brott och att veta att välfärden fungerar och håller hög kvalitet – både idag och i framtiden.

Liberalerna vill:

Trygghet är ett brett begrepp. Det handlar dels om tryggheten att slippa utsättas för brott i offentliga miljöer eller i sitt hem. Men trygghet är också att veta att det finns en bra förskola eller skola i mitt område som håller hög kvalitet och som kan möta mitt barns behov. Trygghet är att veta att det finns ett socialt skyddsnät som kan fånga upp mig om jag hamnar snett i livet, blir sjukskriven, förlorar jobbet eller får en funktionsnedsättning. Trygghet är att veta att det finns en välfungerande hemtjänst och ett äldreboende som kan ge mig god omsorg och livskvalitet på ålderns höst.

Egentligen är det ganska enkelt. Trygghet är att veta att välfärden fungerar idag och i framtiden. För att det ska vara möjligt krävs det att vi har en ekonomi i balans och årliga överskott som kan gå till investeringar i våra verksamheter. Det kräver att vi är en attraktiv arbetsgivare för viktiga yrkesgrupper så att vi kan leverera en förskola, utbildning och omsorg av hög kvalitet. Det kräver att vi lyssnar på medborgarna och tar till oss av deras upplevelser och erfarenheter.

Den upplevda tryggheten har försämrats de senaste åren. Särskilt kvinnor känner sig otrygga, och bland ungdomar efterfrågas ofta mer vuxennärvaro i utemiljön. Helst vill vi se mer närvarande poliser, men dessvärre äger vi inte själva den frågan som kommun. Däremot kan vi anställa fler fältassistenter för att trygga tillvaron för unga och även undersöka möjligheten att inrätta ett antal tjänster som kommunala trygghetsvakter som ett komplement till polisen.

Vid de diskussioner som förts mellan kommunen och unga i Kumla har det ofta framkommit att de ofta känner sig otrygga då det finns så mycket droger och alkohol i Kumla. Denna verklighetsbeskrivning ska tas på största allvar. Samma ungdomar uttrycker också en glädje över att det är vuxna ute på kvällarna. Det skapar en ökad trygghet för både dem och deras föräldrar.

Vi anser att det var olyckligt att det arbete som Kumla mot narkotika gjorde togs bort. Deras arbetsformer var framgångsrika i Kumla eftersom de såg till att arbeta när de visste att ungdomar var ute och roade sig – inte efter fasta scheman. När ungdomarna själva efterfrågar mer vuxen närvaro borde vi lyssna och ta till oss av det. Vi anser därför att de tidigare arbetsformerna borde återupptas.

Under en längre period har Kumla haft problem med ungdomar som uppträder stökigt på olika platser i Kumla. Här måste samhällets signaler vara extremt tydliga. Det är aldrig okej att uppföra sig illa och sådant uppförande måste få tydliga konsekvenser. Och vi kan inte nog poängtera föräldraansvaret i dessa lägen. Det är alltid föräldrarna som är ansvariga för vad deras barn gör. Om föräldrarna inte förmår ta sitt ansvar måste socialtjänsten gripa in.

Vi måste även komma till skott med den gemensamma mötesplatsen för unga. I flera år har vi stampat i denna fråga utan att komma vidare. Undersökning efter undersökning om vad ungdomarna själva vill ha görs, men de hinner bli gamla innan kommunen kommer till skott med beslut. Ofta anges bristen på lediga lokaler där fritidsgården kan inhysas. Nu går snart det tillfälliga bygglovet ut för den nuvarande mötesplatsen och därför står ungdomarna snart utan fritidsgård. Det duger inte. Dags att sätta ner foten och leverera.

Våra förslag i korthet

  • Fler fältassistenter och undersök möjligheten till kommunala trygghetsvakter
  • Återinför arbetsformerna som användes av Kumla mot narkotika
  • Se till att sätta ner foten kring ny mötesplats för unga. Det har dröjt alldeles för länge.