Våra förslag i korthet

  • Restriktivitet ska gälla kring ianspråktagande av bra jordbruksmark. Vi vill också utreda Brändåsen som möjlig plats för framtida behov av mark för näringar så som industri och logistik.
  • Kumla ska ha bra väg- och gatuunderhåll och en säkrad vattenförsörjning
  • Undersöka möjligheten att införa en medborgarapp för bättre service till Kumlaborna.

Att bygga ut välfärden ställer stora krav på god framförhållning och hushållning av kommunens ekonomi. För att en kommun ska vara attraktiv att flytta till behövs också en bra infrastruktur som möjliggör pendlande, både kollektivt och med bil. Vatten och avlopp måste fungera och stadsmiljön måste vara tillfredsställande och tillgänglig. Bra gång- och cykelvägar som är ordentligt plogade på vintern är viktiga förutsättningar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram. Vårt mål är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för livskvalitet i ett växande Kumla.

Kumla ska vara en plats där allt fler människor väljer att leva och bo. En naturlig följd av det är att stor kraft läggs på att anlägga nya bostadsområden men vi får inte glömma bort att underhålla det vi redan har. Gator och vägar utsätts för ett hårt slitage året om och underhållet av dem är viktigt. En annan viktig fråga är den framtida vattenförsörjningen. Kumla och flera andra kommuner har gått in i projektet Vätternvatten – som innebär att vi gemensamt börja ta dricksvatten från Vättern. Detta är nödvändigt för att lösa den framtida vattenförsörjningen i kommunen.

Ett dokument som tar sikte på Kumlas långsiktiga utveckling är översiktsplanen. Den version av Kumlas nya översiktsplan som gått ut för samordning har väckt många känslor. Därför känns det viktigt att klargöra vissa ståndpunkter som Liberalerna tagit i dessa frågor.

Vi anser att kommunen ska vara restriktiv med att ta jordbruksmark i anspråk för annan verksamhet eftersom den inte återställas när den väl är exploaterad. Bevarande av jordbruksmark är viktig ur många aspekter. Dels för framtida livsmedelsförsörjning men även som näringsverksamhet. Gröna näringar är också företagande som skapar tillväxt och välstånd. Därför vore det också bra om översiktsplanen pekade ut mark för just jordbruk, precis som den gör för bostäder, näringsverksamhet och grönområden. Det skulle vara en tydlig signal om markens betydelse och som näring i sig självt.

Vi menar att ytan för området i Byrsta/Via bör minskas och begränsas till ett område som avgränsas av järnvägen i öster, Riksväg 52 i söder och Vissberga i väster. Däremot kan de östligaste delarna av området behållas. De ligger i direkt anslutning till järnvägen och utgör en naturlig fortsättning på det befintliga området som redan delvis är omvandlat till industri och logistik. För att kunna tillgodose ett framtida behov av mark ska möjligheterna att planera för det i andra områden, så som Brändåsen och Kvarntorp, undersökas. Särskilt Brändåsen är ett område som med sitt ypperliga logistiska läge med närhet till järnvägen i Hallsberg, E18 och RV50 har stor potential för utveckling inom industri och logistik.

Frågan om hur dagens invånare vill bli informerade och hur informerar Kumla kommun enklast och snabbast allmänheten om viktiga samhällsfunktioner är i ständig utveckling. Med den moderna tekniken skulle varje medborgare kunna ta del av viktig samhällsinformation via en app i mobilen. Varje person kan fylla i var de bor och själv välja vilken information som är relevant för dem att få. Det kan gälla störningar i vatten eller elnät, information om sophämtning, snöröjning och vägarbeten men också vilka kultur och fritids aktiviteter som är på gång i kommunen. Samtidigt kan medborgare enkelt rapportera in t.ex. vägskador och lättare hitta vem de ska kontakta för olika ärenden.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.