Se alla

Samhällsbyggnad

Kumla ska växa hållbart

Kumla växer och har så gjort under många år nu, framförallt när det gäller personer som väljer att bygga nytt hus. Det kommer på långt sikt att generera viktiga skatteintäkter för oss. På kort sikt är dock inflyttningen kännbar eftersom vi måste bygga ut vår välfärd.

Liberalerna vill:

Att bygga ut välfärden ställer stora krav på god framförhållning och hushållning av kommunens ekonomi. För att en kommun ska vara attraktiv att flytta till behövs också en bra infrastruktur som möjliggör pendlande, både kollektivt och med bil. Vatten och avlopp måste fungera och stadsmiljön måste vara tillfredsställande och tillgänglig. Bra gång- och cykelvägar som är ordentligt plogade på vintern är viktiga förutsättningar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram. Vårt mål är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för livskvalitet i ett växande Kumla.

Kumla ska vara en plats där allt fler människor väljer att leva och bo. En naturlig följd av det är att stor kraft läggs på att anlägga nya bostadsområden men vi får inte glömma bort att underhålla det vi redan har. Gator och vägar utsätts för ett hårt slitage året om och underhållet av dem är viktigt. En annan viktig fråga är den framtida vattenförsörjningen. Kumla och flera andra kommuner har gått in i projektet Vätternvatten – som innebär att vi gemensamt börja ta dricksvatten från Vättern. Detta är nödvändigt för att lösa den framtida vattenförsörjningen i kommunen.

Vi anser att kommunen ska vara restriktiv med att ta jordbruksmark i anspråk för annan verksamhet eftersom den inte kan återställas när den väl är exploaterad. Bevarande av jordbruksmark är viktig ur många aspekter. Dels för framtida livsmedelsförsörjning men även som näringsverksamhet. Gröna näringar är också företagande som skapar tillväxt och välstånd. Skrivningarna i översiktsplanen om jordbruksmark är översiktliga och generella. Vi vill att kommunen tar fram en vägledning till handläggarna för hur regelverket ska tillämpas rent praktiskt i sitt beslutsfattande och myndighetsutövning.

I den nyligen antagna översiktsplanen så minskades området för verksamheter i Byrsta/Via efter kritik från flera håll, bland annat Liberalerna Dtill ett område som avgränsas av järnvägen i öster, Riksväg 52 i söder och Vissberga i väster. De ligger i direkt anslutning till järnvägen och utgör en naturlig fortsättning på det befintliga området som redan delvis är omvandlat till industri och logistik. För att kunna tillgodose ett framtida behov av mark ska möjligheterna att planera för det i andra områden, så som Brändåsen och Kvarntorp, undersökas. Särskilt Brändåsen är ett område som med sitt ypperliga logistiska läge med närhet till järnvägen i Hallsberg, E18 och RV50 har stor potential för utveckling inom industri och logistik.

Digitaliseringen av kommunens verksamhet blir allt tydligare. Frågan om hur dagens invånare vill bli informerade och hur informerar Kumla kommun enklast och snabbast allmänheten om viktiga samhällsfunktioner är i ständig utveckling. Med den moderna tekniken skulle varje medborgare kunna ta del av viktig samhällsinformation via en app i mobilen. Varje person kan fylla i var de bor och själv välja vilken information som är relevant för dem att få. Det kan gälla störningar i vatten eller elnät, information om sophämtning, snöröjning och vägarbeten men också vilka kultur och fritids aktiviteter som är på gång i kommunen. Samtidigt kan medborgare enkelt rapportera in t.ex. vägskador och lättare hitta vem de ska kontakta för olika ärenden.

Våra förslag i korthet

  • Restriktivitet ska gälla kring ianspråktagande av bra jordbruksmark. Vi vill också utreda Brändåsen som möjlig plats för framtida behov av mark för näringar så som industri och logistik.
  • Kumla ska ha bra underhåll av kommunens fastigheter, väg- och gatunätet, VA-nätet och en säkrad vattenförsörjning
  • Undersöka möjligheten att införa en medborgarapp för bättre service till Kumlaborna.