Se alla

Personlig assistans/LSS

Bevara och utveckla LSS, stärk personaltätheten och ökad valfrihet

LSS-lagstiftningen har medfört att människor som tidigare var begränsade från att delta i samhället fått större möjlighet att leva ett gott och delaktigt liv. Det är en rättighetslagstiftning som gör att människor kan leva, inte bara överleva.

Liberalerna vill:

LSS-reformen är en av de viktigaste frihetsreformerna som gjorts i Sverige. Den drevs igenom av dåvarande socialminister och folkpartisten Bengt Westerberg i syftet att ge människor med funktionsnedsättning chansen att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt utifrån deras förutsättningar.

Den S-ledda regeringen har under den här mandatperioden gett ett tydligt direktiv till Försäkringskassan – kostnaden för LSS måste minska. Det har inneburit att många barn och vuxna fått minskad eller helt indragen personlig assistans, med följden att många familjers liv fallit samman. Det har också inneburit ökade kostnader för kommunen för att möta upp behoven. Det är obegripligt och ovärdigt ett välfärdsland som Sverige år 2018. Liberalerna är, och kommer alltid vara, LSS-lagstiftningens främsta försvarare. Vi tänker aldrig spara på de mest utsatta.

Inom kommunens gruppbostäder behöver personaltätheten öka för att undvika för mycket ensamarbete, långa arbetspass och delade turer. Kumla har lägre personaltäthet än kringliggande kommuner och under genomsnittet. Vi menar att detta är en viktig investering för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen och större frihet för brukarna inom verksamheten och har därför avsatt pengar för det i våra tidigare budgetförslag.

Många som har en psykisk funktionsnedsättning och som därför inte kan yrkesarbeta finns idag inom kommunens Dagliga verksamhet. Denna verksamhet ska utvecklas och erbjuda människor en meningsfull sysselsättning utifrån varje enskild individs förutsättningar. Det är viktigt att alla får känna att de bidrar utifrån egen förmåga och växer som människor. Inga mänskliga resurser ska gå om intet för att kommunen inte kan erbjuda rätt förutsättningar.

Också inom daglig verksamhet finns det anledning att öppna för fler alternativ. Det kan vara en ideell organisation eller en privat aktör som vill bidra till mångfald och valfrihet även för personer med funktionsnedsättning. Det möjliggör profiler och kan fungera som både sporre och kontroll för kommunen att vässa sin egen verksamhet.

Våra förslag i korthet

  • Vi kommer aldrig att spara på samhällets utsatta. Bevara LSS.
  • Stärk personaltätheten på kommunens gruppbostäder.
  • Daglig verksamhet ska utvecklas och vi ser gärna ideella eller privata aktörer på detta område för att öka mångfalden.