Se alla

Näringsliv och arbetsmarknad

Kumla ska skapa förutsättningar för näringslivet - inte konkurrera med det.

En välfungerande arbetsmarknad och ett blomstrande lokalt näringsliv är viktiga förutsättningar för en kommun att kunna växa. Genom att fler människor kommer i arbete ökar våra skatteintäkter, som i sin tur finansierar vår gemensamma välfärd.

Liberalerna vill:

Alla människor ska ges ärliga chanser att komma ut i, eller tillbaka till, arbetslivet. Arbetet är, förutom vägen till självförsörjning och personlig utveckling, för många också en viktig källa till socialt umgänge. Att människor fastnar i arbetslöshet är det svenska utanförskapets värsta fiende.

Unga ska ha jobb. Den viktigaste faktorn för att unga ska få jobb är att se till att de blir behöriga till gymnasiet och klarar av att genomföra sin gymnasieutbildning. Då ökar chansen till jobb markant. Därför är det ett stort problem att alldeles för många elever hoppar av gymnasiet eller når inte målen i grundskolan så att de kan söka ett nationellt gymnasieprogram. Det är också därför som Liberalerna, på nationell nivå, drivit frågan om en tvåårig yrkesutbildning för elever som inte är behöriga att söka ett nationellt program. I Kumla ska målet vara att alla elever går ur grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Vi behöver sänka trösklarna så att människor som nyligen kommit till Sverige eller personer som inte klarat skolan har en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Den verksamhet som idag bedrivs i Möjligheternas växthus är bra och någonting vi ska fortsätta utveckla. Då kan mer resurser komma att behövas. En kontinuerlig och tät dialog måste föras för att säkerställa att de har rätt förutsättningar för att klara av sitt uppdrag. Kumla ska också arbeta aktivt för att skapa fler enkla jobb, det vill säga arbeten som inte kräver formell utbildning.

Samordningsförbundet FINSAM bedriver insatser för personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera parter för att uppnå eller förbättra sin möjlighet till egen försörjning. Denna verksamhet är oerhört viktig för att ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att återgå till sysselsättning och egen försörjning och ska därför vara fortsatt prioriterad.

Liberalerna tror på marknadsekonomi och att näringslivet har en central plats i vårt välfärdssamhälle. Det innebär både att de kan vara med och utföra uppgifter åt det offentliga, men framförallt att det är företag och entreprenör som skapar tillväxt och därmed förutsättningar för välfärden att växa. Kumla ligger ofta bra till i de olika mätningar som görs kring företagande och näringsliv i länet. Nu har det dessutom bildats ett nytt näringslivsråd i kommunen för ökad samverkan, vilket är positivt.

Kumla kommun ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Vi ska skapa förutsättningar för människor att etablera verksamheter här genom att se till att det finns lokaler att tillgå och den infrastruktur som de olika företagen eller handlarna kräver för att kunna bedriva sin verksamhet.

Många av de klagomål som inkommit till konkurrensverket rör situationer där offentliga aktörer konkurrerar med det privata näringslivet. Ofta handlar det om campingar, gym eller caféer som drivs av kommunen och som gör det tufft för det privata näringslivet att hävda sig. Kumla kommun behöver inte ha en camping, gym, café eller relaxavdelning i egen regi. Eftersom verksamheten redan finns i kommunen finns det all anledning att undersöka om någon privat aktör är intresserad av att driva både campingen, gymmet och relaxen på Djupadalsbadet åt oss.

Våra förslag i korthet

  • Sänka trösklarna in på arbetsmarknaden med fler enkla jobb, så att fler kan få ett första jobb och komma i egenförsörjning
  • Att kommunen slutar konkurrera med det privata näringslivet