Se alla

Miljö- och klimat

Liberalerna - utsedda till bästa borgliga miljöparti

Kumla kommun ska efterfråga förnybar energi från marknaden och ta stor miljöhänsyn vid upphandlingar. Kumla ska vara en föregångskommun i arbetet för hållbarhet gällande resande, energianvändning och konsumtion.

Liberalerna vill:

Sverige ligger långt fram internationellt sett när det gäller miljö- och klimatarbete. Vi ska fortsätta att vara en pådrivande kraft i det globala miljö- och klimatarbetet och visa ledarskap genom att förena välstånd och tillväxt med ansvar för miljö och klimat.

Vi tror på människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknikutveckling och digitalisering ger lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer, där politikens roll är att ge marknaden långsiktiga spelregler och incitament. Liberalerna har länge fört denna debatt i Kumla. Kommunen ska efterfråga förnybar energi från marknaden och ta stor miljöhänsyn vid upphandlingar, men inte själva vara energiproducenter då detta innebär för stora risker med skattebetalarnas pengar.

Allt fler människor vill genom medvetna val minska sin egen klimatpåverkan och att vara miljömedveten är för många en del av en livsstil. Kumlaborna som konsumenter ska kunna göra aktiva och informerade val och vi vill förenkla för dem att ta ansvar. Enkla åtgärder kan bidra till förändrat beteenden i en positiv riktning, så som att underlätta sopsortering, miljö- och klimatkonsultation, laddplatser för elbil i den offentliga miljön och vid kommunens arbetsplatser och stadsplanering som gör det enkelt att använda andra transportmedel än bilen.

Vi ser mycket positivt på att det nu satts upp solpaneler på flera av de kommunens nybyggen de senaste åren. Solpaneler är ett ypperligt exempel på sådan småskalig energiproduktion som vi är starka förespråkare av. Särskilt solceller för elproduktion är på stark frammarsch och är en mycket god investering för både miljön och plånboken. Vi vill öka takten på utbyggnaden av solceller på både nya och befintliga kommunala fastigheter.

För några år sedan blev frågan om Kvarntorpshögen återigen aktuell. Denna gång ledde det inte till något då för många frågetecken förelåg vilket vi välkomnade. Här ska även fortsättningsvis försiktighetsprincipen gälla och att alla omständigheter ska vara utredda innan vi beslutar om nya åtgärder. Bedömningarna i den risk- och sårbarhetsanalysen kring Kvarntorpsområdet som genomfördes 2007 konstaterar att mer omfattande studier måste göras för att kunna få fram de bästa åtgärdsalternativen för högen. Vi har på olika sätt påtalat behovet av en fördjupad undersökning av vilka metoder som är bäst lämpade för att skapa en långsiktig lösning för högen.

En oberoende huvudstudie bör genomföras innan eventuella avtal upprättas med företag, också för att undersöka de juridiska omständigheterna. Kommunens påtryckningar gentemot staten måste också fortsätta. Dels eftersom det var ett statligt bolag som orsakat såväl högen som de kringliggande miljöproblemen och dels för att det kan komma att bli en statlig angelägenhet om högen svalnar och börjar läcka.

Marknaden för El- och elhybridbilar har fullkomligen exploderat och konkurrerar nu på allvar med de traditionella drivmedlen. För att elbilen ska kunna bli ett realistiskt alternativ för ännu fler bilköparen så är det nödvändigt att det går att ladda sin bil både vid den egna bostaden och på sin arbetsplats. Kumla kommun äger och förvaltar ett stort antal fastigheter där den egna verksamheten bedrivs. Vi har därför stora möjligheter att påverka så att fler bilägare i Kumla kan göra miljövänliga val, genom att uppföra laddstolpar vid dessa arbetsplatser. Det vill vi åstadkomma så fort som möjligt.

Våra förslag i korthet

  • Kumla kommun ska sluta vara energiproducenter. Istället ska vi enbart köpa förnybar energi från marknaden och ställa hårda miljökrav vid upphandlingar av varor och tjänster.
  • Ökade satsningar på solceller på kommunens fastigheter
  • Laddstolpar vid kommunens fastigheter så att kommunens personal kan ladda sina elbilar