Våra förslag i korthet

  • Kumla kommun ska sluta vara energiproducenter. Istället ska vi enbart köpa förnybar energi från marknaden och ställa hårda miljökrav vid upphandlingar av varor och tjänster.
  • Fortsatt satsningar på solceller vid nybyggnationer eller större renoveringar
  • Riv upp avtalet med Fortum Waste Solutions AB och genomför en ordentlig miljökonsekvensutredning för att säkerställa bästa långsiktiga lösning för Kvarntorpshögen.
  • Laddstolpar vid kommunens fastigheter så att kommunens personal kan ladda sina elbilar

 

Sverige ligger långt fram internationellt sett när det gäller miljö- och klimatarbete. Vi ska fortsätta att vara en pådrivande kraft i det globala miljö- och klimatarbetet och visa ledarskap genom att förena välstånd och tillväxt med ansvar för miljö och klimat.

Vi tror på människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknikutveckling och digitalisering ger lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer, där politikens roll är att ge marknaden långsiktiga spelregler och incitament. Liberalerna har länge fört denna debatt i Kumla. Kommunen ska efterfråga förnybar energi från marknaden och ta stor miljöhänsyn vid upphandlingar, men inte själva vara energiproducenter då detta innebär för stora risker med skattebetalarnas pengar.

Allt fler människor vill genom medvetna val minska sin egen klimatpåverkan och att vara miljömedveten är för många en del av en livsstil. Kumlaborna som konsumenter ska kunna göra aktiva och informerade val och vi vill förenkla för dem att ta ansvar. Enkla åtgärder kan bidra till förändrat beteenden i en positiv riktning, så som att underlätta sopsortering, miljö- och klimatkonsultation och stadsplanering som gör det enkelt att använda andra transportmedel än bilen.

Vi ser mycket positivt på att det nu sätts upp solpaneler på den nya förskolan i Sörby. Solpaneler är ett ypperligt exempel på sådan småskalig energiproduktion som vi är starka förespråkare av. Vi anser att kommunen även fortsättningsvis ska undersöka förutsättningarna för och effekterna av installation av solpaneler vid framtida ny- eller ombyggnationer.

Den senaste tiden har frågan om Kvarntorpshögen återaktualiserats. Här ska försiktighetsprincipen gälla och att alla omständigheter ska vara utredda innan vi beslutar oss för en permanent lösning. Bedömningarna i den risk- och sårbarhetsanalysen kring Kvarntorpsområdet som genomfördes 2007 konstaterar att mer omfattande studier måste göras för att kunna få fram de bästa åtgärdsalternativen för högen. Vi har på olika sätt påtalat behovet av en fördjupad undersökning av vilka metoder som är bäst lämpade för att skapa en långsiktig lösning för högen.

En oberoende huvudstudie bör genomföras innan eventuella avtal upprättas med företag, också för att undersöka de juridiska omständigheterna. Kommunens påtryckningar gentemot staten måste också fortsätta. Dels eftersom det var ett statligt bolag som orsakat såväl högen som de kringliggande miljöproblemen och dels för att det kan komma att bli en statlig angelägenhet om högen svalnar och börjar läcka.

El- och elhybridbilar börjar på allvar konkurrera med de traditionella drivmedlen. För att elbilen ska kunna bli ett realistiskt alternativ för den vanliga bilköparen så är det nödvändigt att det går att ladda sin bil både vid den egna bostaden och på sin arbetsplats. Kumla kommun äger och förvaltar ett stort antal fastigheter där den egna verksamheten bedrivs. Vi har därför stora möjligheter att påverka så att fler bilägare i Kumla kan göra miljövänliga val, genom att uppföra laddstolpar vid dessa arbetsplatser.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.