Se alla

Förskola

Fler förskoleplatser och bättre arbetsvillkor

Inget är viktigare än en bra start i livet och förskolans betydelse för barns utveckling är central. Det ger barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Förskolan lägger grunden för framtiden, både när det gäller kunskap och värderingar.

Liberalerna vill:

En förskola med god kvalitet har effekt på inlärning långt upp i åldrarna. Förskolan ska uppmuntra lärande och ge alla barn en stimulerande och trygg miljö. Vårt mål är att de flesta barn efter avslutad förskola ska kunna läsandets grunder, eftersom grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Öppna förskolan är också en viktig resurs som ger möjlighet för barn att umgås och träna på språket.

Förskolepersonalens arbetsmiljö måste förbättras. Vi har svårt att rekrytera förskollärare och också svårt att behålla den personal vi har. Stora barngrupper och stor omsättning på såväl personal som chefer gör att arbetssituationen för många är tuff. En del förskolor brottas också med bristfälliga lokaler. Att personalen trivs och mår bra på jobbet är en förutsättning för att också barnen ska kunna göra det. Personalen kan i värsta fall sjukskriva sig när läget blir för tufft – det kan inte barnen.

För att kunna rekrytera och behålla personal måste lönerna höjas, särskilt för de som jobbat länge. Bristen på förskollärare har höjt ingångslönerna och det är bra. Däremot minskar lönespridningen, vilket gör att erfarenhet lönar sig sämre och incitamenten att stanna kvar hos samma arbetsgivare minskar. Det ska också finnas tillräckligt med personal för att inte arbetsbördan ska bli för stor. Det är viktigt att det finns karriärvägar även inom förskolan.

Kumlas förskolor jobbar idag med det digitala verktyget Infomentor. Det är viktigt att Infomentor fylls med relevant information och att de brister som finns i systemet avhjälps. Förskolornas internetuppkoppling ska inte heller utgöra ett hinder för personalen att jobba i Infomentor som det tyvärr gör på flera håll idag.

Våra förslag i korthet

  • Fler förskollärare och gör en lönesatsning på de som jobbat länge i verksamheten.
  • Minst hälften av pedagogerna ska vara utbildade förskollärare
  • Karriärvägar för förskollärare
  • Arbetskläder för personalen
  • Bygg ut förskoleplatserna för att kunna hålla nere barngruppernas storlek
  • Vi vill uppmuntra fler att bedriva privat förskola i Kumla