Se alla

EU

Kumla – en del av Europa

EU kan ibland verka som en stor, byråkratisk organisation långt från vardagen i Kumla och många frågar sig vad EU egentligen gör för nytta. Vi måste påminna oss om att EU i grunden är ett fredsprojekt. Unionen grundades på ruinerna från andra världskriget, då arvfiender enats om att fred skulle råda på den vår kontinent och att vi ska handla med varandra istället för att kriga. Rysslands angrepp på Ukraina har gjort det oerhört tydligt för alla och envar hur viktigt det är att fredliga och demokratiska länder håller ihop och står starka tillsammans. I det samarbetet spelar EU en central roll.

Liberalerna vill:

Globala problem måste få globala lösningar. Den gemensamma inre marknaden har gjort att vi kan köpa och sälja varor och tjänster utan dyra tullavgifter. Det har gjort länder och människor rikare. Men EU behöver ingen gemensam politik för kulturfrågor, turism och media utan ska fokusera på de stora, globala utmaningarna så som klimathotet, antibiotikaresistensen och flyktingpolitiken. Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och utsläpp stannar inte vid nationsgränser. Tack vare förhandlingar och regler på EU-nivå har Europas luft och vattendrag blivit renare, men mer kan och behöver göras på EU-nivå. Vi vill se en europeisk koldioxidskatt och att handeln av utsläppsrätter fungerar. EU är en viktig världsspelare i arbetet med att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

EU har också successivt skärpt sina inträdesregler, som gjort att fler fått sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Med sociala rättigheter får människor ett bättre liv, samtidigt som tillväxten och ekonomin blir starkare. I det ligger också att människor inte ska behöva tigga. Tiggeri är ingen lösning på fattigdomen, men lösningen ligger inte heller i att förbjuda tiggeri. Vi vill se insatser som gör att färre behöver tigga och fokusera på orsakerna till varför människor tigger – samtidigt som vi möter människor här med värdighet och medmänsklighet. Det är viktigt att poängtera att svensk lag följas och ingen har rätt att slå upp boplatser var som helst, skräpa ner eller göra intrång på privat mark.

EU måste kunna ställa högre krav på att varje medlemsland tar ansvar för sina medborgare och granskningen av medlemsstaterna måste stärkas så att sanktioner kan införas mot de som sviker EU:s grundläggande värden. Många som tigger kommer från t ex. Rumänien och Bulgarien, där fattigdom och diskriminering drabbar minoriteter såsom romer. Det är också där lösningarna på tiggeriet finns. Stödet till organisationer som verkar för detta i hemländerna behöver öka. Här kan också Kumla göra konkreta insatser med hjälp av EU-medel, exempelvis genom att initiera lokala projekt i något av dessa länder för att långsiktigt ge barn och unga utbildningsmöjligheter och bekämpa diskriminering.

Förutom tiggerifrågan har också flyktingfrågan varit mer aktuell än någonsin de senaste åren. Också i denna fråga är EU en avgörande spelare. Liberaler i Europaparlamentet verkar just nu för att fler EU-länder ska ta ansvar för att hjälpa människor på flykt. Med ett stärkt gemensamt asylsystem tar alla EU-länder ansvar utifrån sina förmågor och asyllagstiftningen är densamma i alla länder. Tack vare vårt gemensamma regelverk har flyktingar från Ukraina kunnat få samma villkor oavsett vilket EU-land de sökt sig till.

I EU orsakar antibiotikaresistens varje år uppskattningsvis 25 000 dödsfall. Infektioner med multiresistenta bakterier där ingen antibiotika biter har ökat kraftigt i Europa de senaste åren. Den ökande antibiotikaresistensen beror på dels på överdriven och felaktig användning av antibiotika till människor och djur samt på dålig hygien i vården och livsmedelskedjan. Också dålig kunskap spelar in då många människor inte vet att antibiotika inte hjälper mot virus och influensor.

Om den utbredda och felaktiga användningen av antibiotika inte hävs kan antibiotikaresistens snart bli en vanligare dödsorsak än cancer. Mot detta är EU en oerhört viktig kraft. EU är en av de största marknaderna för jordbruksprodukter och kan därför spela en viktig roll för att främja normer för antibiotikaanvändning, åtgärder inom livsmedelsproduktionen och djurskyddsstandarder. Exempelvis innehåller nu alla nya frihandelsavtal bestämmelser om åtgärder mot antibiotikaresistens och nya handlingsplaner tas fram med konkreta åtgärder för minska uppkomst och spridning av antibiotikaresistens samt stödja utvecklingen av och tillgången till nya effektiva antibiotika.

Det här är bara ett axplock av alla viktiga områden där EU är och kan fortsätta vara en stark lösningskraft på problem och utmaningar som inte Sverige kan lösa på egen hand. Ändå finns det nu starka krafter som vill att Sverige ska gå ur EU. De menar att det är för dyrt och att vi inte får något för det. Sverige är ett litet land med en öppen ekonomi och vi skulle stå som stora förlorare om vi gick ur. Vill vi fortsätta ta ansvar för klimatet, för minskningen av antibiotika i maten och för människor på flykt eller som lever i utanförskap och fattigdom finns det inget verktyg som är så effektivt som EU.

Tillsammans utgör EU en av världens tre största ekonomier, endast Kina och USA kan konkurrera. Att då tala med en och samma röst gör oss till en mycket starkare röst, oavsett fråga, än om vi framfört dem var för sig.

Ensam är inte stark – ensam är bara ensam!