Se alla

Demokrati

Insyn och öppenhet är grunden för demokratin

Liberalerna har de senaste åren lagt flera motioner för att öka insynen och öppenheten i Kumla. Det handlar i grunden om att stärka människors förtroende för både beslutsfattare och myndigheter.

Liberalerna vill:

Liberalerna har genom åren föreslagit att öppna nämndernas sammanträden för allmänheten i den mån som lagstiftningen tillåter. Vi har också föreslagit att införa allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige, där invånare har möjlighet att ställa frågor till oss politiker i den högsta beslutande församlingen. Därutöver finns förslag om e-petitioner och tydligare protokoll. Vi har också lagt reservationer eller skrivelser i de ärenden där vi ansett att insynen i den offentliga verksamheten, eller sådan verksamhet som finansieras av det offentliga, begränsats. Vi kommer att fortsätta stå upp för insyn och transparens och driva på för att göra Kumla till en öppnare kommun.

Genom medborgarförslag kan Kumlaborna själva lägga fram förslag på förbättringar i kommunen och är Kumlabornas enda väg för direktdemokrati. Det är ett problem att många medborgarförslag ligger obesvarade under många år. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska medborgarförslag besvaras inom ett år. Denna bortre tidsgräns ska hållas.  Idag besvaras dessa frågor av den nämnd inom vilket förslaget faller inom. Vi anser att medborgarförslag ska besvaras av kommunfullmäktige.

Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Behoven inom framförallt skola, vård och omsorg gör att vi måste prioritera alla kostnader hårt. Kumla är idag mycket generösa med politisk tid. När vi har verksamheter som går på knäna är det fullkomligt orimligt att höja arvodena för politiker. Vi vill därför minska kostnaderna för politisk tid, först och främst genom att riva upp beslutet om att öka grundersättningen. Vi vill däremot inte minska arvodesnivåerna för fritidspolitiker då dessa är långt ifrån så generösa som de flesta hel- och deltidsarvodena.

Våra förslag i korthet

  • Medborgarförslag ska besvaras av kommunfullmäktige
  • Riva upp beslutet om höjda ersättningsnivåer för politiker
  • Minska kostnaden för politisk tid med 500 000 kr