Se alla

Äldreomsorg

Mer personal, delaktighet och valfrihet i Kumlas omsorg

Vår vision för äldreomsorgen i Kumla är självbestämmande och livskvalitet. Alla ska känna sig trygga, nöjda och delaktiga i sin omsorg och fortsätta ha makten över sitt eget liv även på ålderns höst. Ingen ska tvingas ändra alla sina vanor för att passa in i andras föreställningar om hur äldre vill ha det eller organisationens rutiner. Att få sätta sin egen prägel på sin omsorg – det är livskvalitet.

Liberalerna vill:

Att det finns tillräckligt med och utbildad personal i äldreomsorgen är givetvis en avgörande faktor för hur väl vården kan utföras. I takt med att de äldre blir allt fler finns det all anledning att rusta såväl hemtjänsten som äldreomsorgen på våra boenden för framtiden. Liberalerna har i flera år prioriterat satsningar på utökad bemanning inom omsorgen i våra budgetar. Det tänker vi fortsätta göra. Liberalerna vill också stärka satsningarna på kompetensutveckling och språkkunskap för de anställda.

Att den äldre får vara med och utforma hur den vill ha det på äldreboendet borde vara en självklarhet. Enligt socialtjänstlagen är vi skyldiga att upprätta en genomförandeplan för varje person som bor på något av våra särskilda boenden. I genomförandeplanen ska det framgå hur och när insatser ska genomföras. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde. Vår måluppfyllelse visar dock att alldeles för få av brukarna i särskilt boende aktivt deltar i framtagandet av planen. Skälen till att så få deltar måste analyseras och åtgärder vidtas för att säkerställa att alla kan påverka sin dagliga situation.

Att gå från självständig till att behöva hjälp eller flytta till ett boende kan vara en omtumlande omställning, inte sällan kombinerat med sjukdom eller andra svåra omständigheter i livet. Då kan psykologiskt stöd vara lika viktigt som det fysiska eller praktiska. Att vi har medicinsk kompetens i form av sjuksköterska är en självklarhet. Det borde vara lika självklart att omsorgen också har kompetens för att bidra till en god psykisk hälsa.

För oss är det självklart att du ska få välja vem som ska komma hem till dig och utföra tjänster eller på vilket boende du vill bo när du blir gammal. Då är det viktigt med valmöjligheter för både boende och anställda. Därför ska Kumla öppna upp för fler aktörer inom äldreomsorgen genom att införa Lagen om valfrihet (LOV). Samma höga kvalitetskrav ska givetvis ställas på alla utförare, både privata och offentliga. Vi tror att detta också kan leda till ökad kvalitet på vår egen omsorg.

Om knappt ett år kommer det nya äldreboendet Kungsparken med över 120 platser som byggs på Kungsvägen med hjälp av Region Örebro läns fastighetsbolag Länsgården att stå klart. Liberalerna sa nej till ett så stort bygge, eftersom den kunskap som finns idag säger att det är mindre boenden med färre boendeplatser som ger bäst kvalitet. Därför ville vi hellre se fler boenden med färre platser per enhet. Vi blev nedröstade men vidhåller att detta vore bättre för de äldre. Redan år 2027 behöver kommunen ytterligare 40 äldreboendeplatser. Vår förhoppning är att dessa platser kan tillkomma med hjälp av privata aktörer.

Livskvalitet är, som sagt, ett av våra ledord. Den som bor på något av kommunens särskilda boenden ska uppleva en hemtrevlig miljö och vi ska kunna erbjuda något mer än bara det mest basala omsorgsbehovet. Vi ska skapa mervärde i vardagen. Det kan exempelvis handla om att alla boenden ska ha tillgång till internet eller erbjuda möjligheten att ha sällskapsdjur på boendena. Forskning visar att kontakt med djur dämpar oro och ångest på exempelvis demenspatienter samt minskar behoven av medicinering. Vi har också föreslagit att inbjuda civilsamhället till projektet måltidsvän, som innebär att äldre med hemtjänst kan få sällskap vid måltider av personer som ställer upp frivilligt för att minska den ökade ensamheten och psykiska ohälsan hos äldre. Vi vill också satsa ytterligare på en stimulerande miljö och aktiv vardag på äldreboenden.

Våra förslag i korthet

  • Fortsätta satsa på stärkt personaltäthet inom äldreomsorgen, framförallt hemtjänsten.
  • Stärka kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen
  • Se till att alla äldre varit delaktiga i framtagandet av deras egen genomförandeplan
  • Införa Lagen om valfrihet (LOV) i Kumla så för att öka valfriheten inom äldreomsorgen
  • Satsa på livskvalitet och mervärde i de äldres vardag med exempelvis genom en stimulerande och aktiv vardag, sällskapsdjur och måltidsvän
  • Stärka insatserna för en god psykisk hälsa